PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

Tanulmányi ügyek

szerzõ: IGYK

A HALLGATÓI KÉRELMEK BEADÁSÁNAK RENDJE

A TANULMÁNYI ÉS VIZSGAÜGYEKBEN ELSŐ FOKON ELJÁRÓ SZERVEK

1. A tanulmányi es vizsgaügyekkel kapcsolatos valamennyi kérelmet a megfelelő hatáskörrel rendelkező szervhez címezve a kari iktatóba kell benyújtani.

2. Nyilvántartásba vétel után haladéktalanul a Tanulmányi Hivatalba kerül, a Hivatal a kérelmet a rendelkezésre álló információkkal együtt továbbítja az eljáró szerv, illetve személy részére. Erről a hallgatót értesíti.

TVSZ 7. § (1) A tanulmányi es vizsgaügyben eljáró szerv az eljárás minden szakaszában köteles hatáskörét és illetékességét vizsgálni. Amennyiben hatáskörének vagy illetékességének hiányát megállapítja, haladéktalanul köteles az ügyet a hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező szervhez áttenni es erről a hallgatót - ha meghatalmazott útján jár el, ez utóbbi személyt - egyidejűleg értesíteni.

3. Amennyiben a kérelem elbírálása főigazgatói jogkör, abban az esetben a Főigazgató ill. az általa megbízott személy döntésének megfelelően a Tanulmányi Hivatal a határozatot aláírásra előkészíti.

4. A főigazgatói határozat aláírás után visszakerül a Tanulmányi Hivatalba, a Hivatal gondoskodik a határozat iktatásáról, a határozat címzettekhez való eljuttatásáról és az etr-be, a hivatalos bejegyzésekhez történő bevezetéséről.

5. Hatáskörök:
a. TVSZ 4. § (1) Az Egyetemen tanulmányi es vizsgaügyekben az alábbi testületek es személyek (továbbiakban: szerv) járhatnak el első fokon jelen szabályzatban meghatározott saját, illetve átruházott hatáskörben:
a) a tanulmányi osztály vezetője,
b) a Kari Tanulmányi Bizottság,
c) a Kari Kreditátviteli Bizottság,
d) 41 a dekán/főigazgató, vagy az általa kijelölt személy,
e) a rektor es a rektor-helyettes.
(2) A hivatalból, illetve a hallgató által kezdeményezett tanulmányi ügyekben - amennyiben jogszabály, vagy szabályzat eltérően nem rendelkezik, különösen a kreditátvitel es a jelen szabályzat 14. §-ban meghatározott méltányosság kivételével - első fokon a Kari Tanulmányi Bizottság jár el.
(3) Kreditátviteli ügyekben - az Ftv. 58. § (7) bekezdése, valamint a 161. § (3) bekezdése előírásaival összhangban - első fokon a Kari Kreditátviteli Bizottság jár el.
(4) A tanulmányi es vizsgaügyekben eljáró szervek ügyrendjét jelen szabályzat 10. számú melléklete tartalmazza.

b. TVSZ 8. § 5. A TB hatásköreit - jelen szabályzat keretei között - a kari tanács döntésével átruházhatja a 4. §. (1) bekezdés a) illetve d) pontjában foglalt személyekre. Az átruházott hatáskörben eljáró személy határozatát a hallgatói részönkormányzat elnökének egyetértésével hozza.

c. A TB átruházott hatásköreit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

d.  TVSZ 9. § (1) Az átjárhatóság koordinálására, valamint az ismeretanyagok egyenértékűségének vizsgálatára Kari Kreditátviteli Bizottságot (továbbiakban: KÁB) kell létrehozni. A kar képzési területenként, vagy szakonként különböző bizottságokat hozhat létre.

e. A Kar Intézeti Kreditátviteli Bizottságokat hozott létre.

6. TVSZ 11.§ (1) Az Egyetem a hallgató tanulmányi es vizsgaügyeivel kapcsolatos döntéseit jogszabályban meghatározott esetekben, valamint ha a hallgató kéri, írásban közli.

7. Jogorvoslat:

TVSZ 12. § (1) A hallgató az Ftv. 73. §-aban foglalt rendelkezéseknek megfelelően az Egyetem döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést.

8.Méltányosság
TVSZ 14. § (1) A dékán a képzés során egy alkalommal - méltányosságra okot adó esetben - engedélyt adhat jelen szabályzat olyan rendelkezése alóli mentességre, amely nem a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozik, különösen a szabályzat 53.§(2) bekezdésében foglalt vizsgalehetőségeken túl, adott félévben egy tantárgyból dékáni javítóvizsgát engedélyezhet.
(2) Nem gyakorolható méltányosság a hallgatói jogviszony megszűnését eredményező határozatokkal szemben.
(3) A méltányosságon alapuló határozatban - a határozat 10. számú mellékletben meghatározott tartalmi elemein túl - rendelkezni kell az engedély feltételeiről, es utalni kell arra, hogy a továbbiakban méltányossági alapon kedvezmény nem adható.

 

1. számú melléklet

Tanulmányi és Tantervfejlesztési Bizottság

1) A Tanulmányi és Vizsgaügyekben eljáró bizottságok ügyrendjét az egyetemi TVSZ 1. sz. melléklete tartalmazza.

2) A TVSZ 1. sz. mellékletében leírtakon kívül a bizottság:

a) Tantervi kérdésekben a bizottság a szakfelelősöktől kapott tanterveket ellenőrzi, a különböző szakok tanterveit az érintett szakfelelősökkel egyeztetve összeveti, majd véleményt alkot.

b) A Bizottság a hozzá beérkezett tantervi módosításokat, új tantervi előterjesztések évi egy alkalommal (áprilisi kari tanács ülése előtt 8 nappal) véleményezve a Kari Tanácsnak továbbítja.

3) A Tanulmányi és Tantervfejlesztési Bizottság a következő hatásköreit adja át:

a) PTE TVSZ 17. § (2) „párhuzamos képzésben való részvételre irányuló kérelem" döntés: oktatási főigazgató-helyettes

b) PTE TVSZ 18. § „Átvétel"- az érintett intézetigazgatókkal, szakfelelősökkel egyeztetve, döntés: tanulmányi hivatalvezető

c) PTE TVSZ 22. § (2)„A hallgató jogviszony szüneteltetése", döntés: tanulmányi hivatalvezető

d) PTE TVSZ 23. § (4) „ hallgató jogviszony megszüntetése a TVSZ 23.§ (2)-(3) bekezdéseinek esetében" döntés: tanulmányi hivatalvezető

e) PTE TVSZ 38. § (3)- (4) „hallgatói bejelentkezési nyilatkozat határidőn túli visszavonásának, ill. utólagos beiratkozásnak az engedélyezése" döntés: tanulmányi hivatalvezető

f) PTE TVSZ 46. § (1) „kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése" az érintett intézetigazgatókkal, szakfelelősökkel egyeztetve, döntés: tanulmányi hivatalvezető.

utoljára frissítve: 2012. augusztus 30. 09:19:02

« vissza