PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

Szabályzat

szerzõ: IGYK

Az Illyés Gyula Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

 

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban: Szakkollégium) Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiakban határozza meg.

1. §

Általános rendelkezések

1)   A Szakkollégium neve: Illyés Gyula Szakkollégium

2)   A Szakkollégium székhelye: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

3)   A Szakkollégium az alapképzésben és a mesterképzésben részt vevő hallgatók kutatási tevékenységét segítő, a hallgatók alkotta egyéb szervezeti egység, amely a hallgatói önkormányzat véleményének kikérését követően a Kari Tanács döntésével jön létre.

4)   A Szakkollégium a hatályos jogszabályok és a PTE IGYK SZMSZ keretei között feladatait önállóan látja el.

5)   A Szakkollégium nem önálló jogi személy. Az PTE IGYK SZMSZ 47. §-nak értelmében a Szakkollégium a PTE IGYK egyéb egysége.

6)   A Szakkollégium felügyeletét a Kari Tanács látja el, de a felügyelettel kapcsolatos jogokat vagy ezek egy részét átruházhatja a Tudományos, Művészeti és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságra.

7)   A Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát a PTE IGYK SZMSZ 62. §-a értelmében a Kari Tanács fogadja el, illetve hagyja jóvá annak módosítását.

8)   A Szakkollégium a rendelkezésére bocsátott pénzeszközökkel a PTE és a Kar gazdálkodási szabályzata alapján, a dékánnal történt előzetes egyeztetésnek megfelelően gazdálkodik.

2.§
A Szakkollégium célja és feladatai

1)   A Kar kompetenciájába tartozó képzési stúdiumokat végző, kutatási tevékenységet folytató hallgatók szakmai előmenetelének támogatására, tudományos célkitűzéseik megvalósításának elősegítésére jött létre.

2)   A Szakkollégium feladatai:

A)  szakkollégiumi kurzusok és előadások hirdetése, megtartása

B)  kutatások kezdeményezése, szervezése és megvalósítása[1]

Felvállalhatja továbbá ehhez kapcsolódóan:

C)  tudományos rendezvények szervezését

D)  a tagok számára publikálási lehetőség biztosítását

E)   max. 16 fő szakkollégista számára kollégiumi elhelyezés biztosítását.

F)   más szakkollégiumokkal történő együttműködést.

3.§

Tagság

1)   A Szakkollégium tagjai (a továbbiakban: szakkollégisták)

A)  A Szakkollégium tagjai lehetnek az adott tanévben az előre meghatározott keretszámnak megfelelő, a kollégiumi felvételi szabályzat előírásai szerint felvett, a PTE IGYK alapképzésben, mesterképzésben és PhD-képzésben résztvevő hallgatók, akik aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, ennek időtartama alatt.

B)  Szakkollégista csak olyan hallgató lehet, aki nem tagja valamely más intézményben működő szakkollégiumnak, illetve a korábbi szakkollégiumi tagságából eredő kötelezettségének eleget tett.

 

2)   A szakkollégisták jogai:

A)  részt vehetnek a Szakkollégium tevékenységében;

B)  a szakkollégiumi tisztségek betöltésére vonatkozó szavazásokon választhatnak és választhatóak;

C)  képviselhetik a Szakkollégiumot különböző fórumokon a Szakkollégium vezetőjének megbízása alapján

D)  részt vehetnek a Szakkollégium Gyűlésén;

E)   jogosultak kollégiumi elhelyezésre a Szakkollégium számára a Kar  által biztosított létszám erejéig.

3)   A szakkollégisták kötelezettségei:

A)  kötelesek a Szakkollégiumra vonatkozó szabályokat, illetve a Szakkollégiumi Gyűlés és a Szakkollégiumi Tanács döntéseit betartani;

B)  kötelesek a Szakkollégium éves programjában meghatározott gyűlések legalább kétharmadán részt venni;

C)  kötelesek az adott tanévben legalább egy alkalommal nyilvános előadást tartani a Szakkollégium, a Kar, vagy a Kar valamely intézete által szervezett tudományos konferencián, amelyen beszámolnak a kutatásaikról;

D)  tagságuk évében kötelesek tudományos diákköri munkát végezni (részt venni az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, Kari Tudományos Diákköri Konferencián; más konferenciákon)

E)   kötelesek az elhelyezést szolgáló kollégium szabályait betartani.

4)   A tagság megszűnése:

A)  a tanév végén

B)  lemondással

C)  kizárással

D)  az aktív hallgatói jogviszony megszűnésével, illetve szüneteltetésével

5)   A kizárást a Szakkollégiumi Tanács kezdeményezheti. A kizárás akkor lép hatályba, ha azt a Szakkollégiumi Gyűlés tagjainak legalább kétharmada támogatja.

4.§

A Szakkollégium szervezete és működése

1)   A Szakkollégium tevékenységét a következő szervezetek irányítják és felügyelik:

A)  Szakkollégiumi Gyűlés

B)  Szakkollégiumi Tanács

C)  a Kar Tudományos, Művészeti és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

D)  a Kari Tanács

2)   A Szakkollégiumi Gyűlés

A)  A Szakkollégiumi Gyűlést a szakkollégisták és a Szakkollégiumi Vezető alkotják.

B)  A Szakkollégiumi Gyűlést a Szakkollégiumi Vezető, vagy akadályoztatása esetén az általa felkért Tudományos Mentor hívhatják össze.

C)  A Szakkollégiumi Gyűlés összehívása kötelező, amennyiben azt a szakkollégisták legalább egyharmada kéri.

D)  A Szakkollégiumi Gyűlést a Szakkollégiumi Vezető, annak akadályoztatása esetén a Szakkollégiumi Vezető által felkért Tudományos Mentor vezeti.

E)   A Szakkollégiumi Gyűlés határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Amennyiben a Gyűlés nem határozatképes, úgy az új Gyűlés időpontja 8 napon belüli időpontra tűzendő ki. A megismételt Gyűlés változatlan napirenddel kell összehívni. A megismételt Gyűlés határozatképes, ha azon a Szakkollégium tagjainak legalább 25 %-a jelen van.

F)   A Szakkollégiumi Gyűlés döntéseit a jelenlévő szavazásra jogosultak egyszerű többségével hozza, kivéve a gazdálkodási ügyekre, illetve az SZMSZ módosítására vonatkozó kérdéseket. Ez utóbbiak esetében a Szakkollégiumi Gyűlés jelenlévő tagjainak kétharmados többség szükséges.

G)  A Szakkollégiumi Gyűlés fő szabály szerint nyílt szavazással dönt, de ha a tagok legalább fele kéri, akkor titkos szavazás is elrendelhető.

H)  A Szakkollégiumi Gyűlést szemeszterenként legalább egy alkalommal össze kell hívni.

I)     A Szakkollégiumi Gyűlés üléseire szóló meghívót elektronikus levél formájában, a napirendi pontok megjelölésével 5 munkanappal az ülést megelőzően meg kell küldeni a tagoknak.

J)    A Szakkollégiumi Gyűlés a következő ügyekben dönt:

a)   a Kari Tanács által elfogadott SZMSZ-re vonatkozó, a Kari Tanács elé terjesztendő módosítási javaslatokról;

b)   a Szakkollégiumi tisztségviselők megválasztásáról, visszahívásáról;

c)    tag kizárásáról;

d)   a Szakkollégium munkájára vonatkozó éves terv elfogadásáról;

e)   a gazdálkodással összefüggő kérdésekről;

f)     a Kar dékánja véleményének kikérésével a Szakkollégiumi Vezető személyéről;

g)   A Szakkollégiumi Gyűlés ülései nyilvánosak. Zárt ülést kell elrendelni az érintettek kérésére vagy jogszabályi kötelezés esetén, ha a nyilvános ülés személyiségi jogokat, illetve az adatvédelmi törvény előírásait sértené.

3)   A Szakkollégiumi Tanács

A)  a Szakkollégiumi Tanács tagjai:

a)   a Szakkollégiumi Vezető

b)   a Tudományos Mentorok

c)    a Szakkollégium tagságából a Szakkollégiumi Gyűlés által megválasztott 4 hallgató

B)  a Szakkollégiumi Tanács feladatai:

a)   a Szakkollégiumi munka irányítása, feladatok meghatározása és elosztása

b)   a Szakkollégium munkájára vonatkozó éves terv véleményezése

c)    a Szakkollégium gazdálkodási tervének véleményezése

d)   az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslatok előkészítése, előterjesztése

e)   a Szakkollégiumi Vezetői pályázatok véleményezése

f)     a Szakkollégiumot érintő pályázatok koordinálása

g)   a működéséről évente egy alkalommal beszámol a Kari Tanácsnak

h)   dönt a Tutorok személyéről

C)  A Szakkollégiumi Tanács üléseit a Szakkollégiumi Vezető, annak akadályoztatása esetén az általa felkért Tudományos Mentor hívja össze és vezeti.

D)  Az üléseken hozott döntéseket a Szakkollégiumi Tanács a Szakkollégiumi Gyűlés elé terjeszti.

E)   A Szakkollégiumi Tanács üléseire szóló meghívót elektronikus levél formájában, a napirendi pontok megjelölésével 3 munkanappal az ülést megelőzően meg kell küldeni a tagoknak.

F)   A Szakkollégiumi Tanács napirendjére a Szakkollégiumi Vezető tesz javaslatot, amelyet a Tanács fogad el az ülés kezdetén.

G)  A Szakkollégiumi Tanács köteles napirendre tűzni és megtárgyalni a Tanács bármely tagjának a Tudományos Mentoroknak, illetve a szakkollégisták 1/3-ának előterjesztését.

H)  A Szakkollégiumi Tanács a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. Amennyiben a Tanács nem határozatképes, úgy az új ülés időpontja 8 napon belüli időpontra tűzendő ki. A megismételt ülés változatlan napirenddel kell összehívni. A megismételt ülés határozatképes, ha azon a Szakkollégiumi Tanács tagjainak legalább 25 %-a jelen van.

I)     Minden tag egy szavazattal rendelkezik. A Tanács döntéseit a jelenlévő szavazásra jogosultak egyszerű többségével hozza, kivéve a gazdálkodási ügyekre, illetve az SZMSZ módosítására vonatkozó kérdéseket. Ez utóbbiak esetében a Szakkollégiumi Tanács jelenlévő tagjainak kétharmados többsége szükséges.

J)    Szavazategyenlőség esetén a nyílt szavazásoknál a Szakkollégiumi Vezető szavazata dönt. Titkos szavazásoknál szavazategyenlőség esetén új szavazást kell tartani.

K)   A Szakkollégiumi Tanács fő szabály szerint nyílt szavazással dönt, de ha a tagok legalább fele kéri, akkor titkos szavazás is elrendelhető.

5.§

Szakkollégiumi tisztségek

1)   A Szakkollégiumi Vezető:

A)  A Szakkollégiumi Vezető a Szakkollégium legfőbb vezetője és képviselője. A Szakkollégiumi Vezetőt akadályoztatása esetén az általa felkért Tudományos Mentor helyettesíti.

B)  A szakkollégium vezetője a Kar dékánja által jelölt, a szakkollégiumi tagok által 3 évre választott, szakkollégiumi Vezető.

C)  A Szakkollégiumi Vezető feladatai és kötelezettségei:

a)   gondoskodik a szakmai feladatok ellátásáról, a szakmai-tanulmányi munka előkészítéséről és koordinálásáról;

b)   irányítja a szakkollégiumi tisztségviselők munkáját;

c)    összehívja és vezeti a Szakkollégiumi Gyűlést és a Szakkollégiumi Tanács üléseit;

d)   éves terv készítése;

e)   gazdálkodási terv készítése;

f)     biztosítja, hogy a Szakkollégium a Kar oktatási-nevelési céljaival, szabályzataival összhangban működjön;

g)   irányítja és értékeli a szakkollégium munkáját.

h)   képviseli a Szakkollégiumot a Karon belül és külső szervek előtt;

i)     intézkedhet a Szakkollégiumot érintő ügyekben.

 

2)   A Tudományos Mentorok:

A)  A Tudományos Mentorok az intézetek és a Szakkollégium munkáját segítő, koordináló  oktatók.

B)  A Tudományos Mentorok (intézetenként 1 fő) és a Szakkollégiumi Vezető együttesen képviselik a Kar négy intézetét, illetve az azokhoz tartozó tudományágakban folyó kutatások szakmai felügyeletét hivatottak ellátni a Szakkollégium szervezetén belül.

C)  A Tudományos Mentort az intézetigazgató javaslatára az Intézeti Tanács választja.

3)   A Tutorok:

A)  A Tutorok a Szakkollégium munkáját segítő szakemberek, akik ellátják a szakkollégisták tudományos munkájának irányítását.

B)  A Tutorok a szakkollégisták, a Szakkollégiumi Vezető, vagy a Tudományos Mentorok kérésére a Szakkollégium Tanácsa kapcsolódik be a Szakkollégium szakmai munkájába.

4)   A Szakkollégiumi Titkár:

A)  A Szakkollégiumi Titkár a Szakkollégiummal összefüggő adminisztrációs feladatokat látja el.

B)  A Titkárt a Szakkollégiumi Gyűlés választja 1 évre.

C)  A Titkár a tisztségre újraválasztható.

D)  Képviseli a szakkollégistákat a felvételi eljárásban.

6.§

A Szakkollégium felügyelete

1)   A Szakkollégium működésével kapcsolatos felügyeletet a PTE IGYK Kari Tanácsa látja el. A felügyelettel kapcsolatos jogokat vagy ezek egy részét átruházhatja a Tudományos, Művészeti és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságra.

2)   A felügyeleti szervezet jogai:

A)  delegált tagja tanácskozási joggal részt vehet a Szakkollégiumi Tanács ülésein;

B)  delegált tagja tanácskozási joggal részt vehet a Szakkollégiumi Gyűlésen;

C)  jogosult a Szakkollégium működéséről tájékoztatást kérni;

D)  jogosult a Szakkollégium működésével kapcsolatos iratokba betekintést kérni.

3)   A felügyeleti szervezet kötelezettségei:

A)  köteles figyelemmel kísérni a Szakkollégium működését;

B)  köteles évenként egy alkalommal a Szakkollégium működését véleményezni.

7.§

A felvételi eljárás

1)   Az eljárás megszervezéséért és lebonyolításáért a Szakkollégiumi Vezető felelős.

2)   A felvételi vizsga mindenki számára kötelező, aki a következő tanévben a Szakkollégium tagja kíván lenni.

3)   A vizsga időpontja:

A)  írásbeli jelentkezés: minden év április 30-ig

B)  szóbeli vizsga: a tavaszi félév vizsgaidőszakában

4)   A vizsga eredményéről a Szakkollégiumi Vezető a szóbeli vizsgát követő két héten belül írásbeli értesítést küld a jelentkezőknek.

5)   Írásbeli jelentkezés:

A)  Az írásbeli jelentkezést elektronikus (e-mail) és papír alapon is be kell nyújtania a jelentkezőnek. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: jelentkezési lap; munkaterv és bibliográfia; az intézmény két oktatótójától kért ajánlás.

6)   A szóbeli eljárás:

A)  A szóbeli eljárás elbeszélgetés a pályázó és a felvételi bizottság tagjai között a jelentkező benyújtott munkatervéről, szakmai és tudományos elképzeléséről és eredményeiről.

B)  A felvételi bizottság tagjai a Szakkollégium Vezetője és a Tudományos Mentorok. A hallgatók képviseletét a Szakkollégiumi Titkár látja el.

C)  A felvételi bizottság tagjai a pályázót a munkaterv, az ehhez csatolt bibliográfia, illetve a szóbeli elbeszélgetés alapján értékelik.

D)  A szakkollégiumi felvételiről a felvételi bizottság nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.

Határozat

A PTE IGYFK KARI TANÁCSÁNAK KT 42/2011. (06. 08.) számú határozata:

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Kari Tanácsa 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Szakkollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzatát.

 


[1] vö. PTE IGYFK SZMSZ 62.§ (2)

 

utoljára frissítve: 2012. március 14. 14:13:20

« vissza