PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch
Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

CV - Dr. Boronkai Dóra Ph.D

szerzõ: IGYK

Dr. Boronkai Dóra Ph.D

egyetemi adjunktus
Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet

Iroda: A épület, 210. iroda
Telefon: 74/528-300/1213
Email: boronkaid@igyk.pte.hu ; boronkaidori@freemail.hu

 

Szakmai önéletrajz

Név

Dr. Boronkai Dóra

Beosztás, elérhetőség

egyetemi adjunktus

boronkaid@igyk.pte.hu; 74/528-300/1213

Végzettségek

1996 - kommunikációs szakember, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

1995 - magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Szakképzettségek

2012 - Szakmai vizsgaelnök (SZV010061) Oktatási Hivatal: Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport

2005 - érettségi vizsgaelnök (007478-01) OKÉV

2004 - közoktatási szakértő, szakterületek: felnőttoktatás, szaktárgyi oktatás, tankönyv, taneszköz; szakirány: magyar nyelv és irodalom (006767-02) OKÉV

2004 - Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógus, multiplikátor Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus Továbbképzési KHT

Nyelvtudás

1991 - középfokú C nyelvvizsga angol nyelvből

1990 - középfokú C nyelvvizsga orosz nyelvből

Munkahelyek

2010- Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet, egyetemi adjunktus, szakfelelős

2009 - 2010: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet, egyetemi adjunktus, szakfelelős, főigazgató- helyettes

2006-2009: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet, Kommunikáció Tanszék, főiskolai adjunktus

2004-2006: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, Pedagógusképző Intézet Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, tanársegéd

2001-2004: Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád, tanár

1997-2001: Garay János Gimnázium, Szekszárd, tanár

1995-1997: Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád, tanár

1995-2004: Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, óraadó

Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével)

Ph.D (Nyelvtudományok, magyar nyelvészet)

Tudományos / művészeti / akadémiai tagság

2006 - MTA Miskolci Területi Bizottságának Kommunikációtudományi Munkabizottsága, tag

2009 - MTA köztestületi tag, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Magyar Nyelvi Bizottság

 

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

2009 - www.anyanyelv-pedagogia.hu internetes folyóirat, Műhely rovat, rovatvezető

2008 - Qualy-Co Oktatási Tanácsadó Kft., Pallasz Pedagógiai Intézet, szaktanácsadó, szakértő, magyar nyelv és irodalom, kommunikáció

2006 - Magyar Szemiotikai Társaság, tag

2005 - Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete, tag

2005 - MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete), tag

2005 - Anyanyelvápolók Szövetsége, tag

2005 - Magyar Nyelvtudományi Társaság, tag

Ösztöndíjak, pályázatok

2011 - ERASMUS oktatói ösztöndíj - Belgium, Hogeschool Antwerpen

2011 - Tárgyalástechnika és konfliktuskezelés. Digitális és interaktív oktatási segédanyag. Pályázat oktatók számára tankönyvek, gyűjtemények elektronikus vagy nyomtatott formában történő kiadásának, szerkesztésének támogatására. Pécsi Tudományegyetem Alapítvány Kuratóriuma. PTE. Pécs, 2011. április 29.

2007 - A dialógus mint különböző szövegek közötti párbeszéd. Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány, a Doktoranduszok Országos Szövetsége és a Magyar Professzorok Világtanácsa Publikációs Pályázata. Bölcsészet és társadalomtudományi kategória, 3. díj. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bp. 2007. május 19.

2006 - Szempontok a dialógus mint szövegtípus leírásához. A Pécsi Akadémiai Bizottság és a Dél-Dunántúl a Tudomány Támogatásáért Alapítvány pályázata. 1. díj. Pécs, 2006. március 8.

2005 - Iskolai ünnepélyek forgatókönyv-gyűjteménye és irodalmi és drámapedagógiai oktatást segítő szövegkönyvgyűjtemények készítése. Pályázat. Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány. Bp. 2005. október 31.

2005 - Pragmatikai szempontok a középiskolai anyanyelvtanításban. Ötletpályázat. 1. díj. Magyar Nyelvtudományi Társaság. ELTE BTK. Bp. 2005. október 15.

2005 - Nyelv és nyelvhasználat a családban. "Édes anyanyelvünk" pályázat. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. 3. díj. 2005. január 21.

2004 - Anyanyelvünkről - a gyakorlat tapasztalatai. "Édes anyanyelvünk" pályázat. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. 1. díjkategória. 2004. április 29.

2008 - Az anyanyelv szerepe az emberré válás folyamatában. A társalgás mint a szocializáció első lépcsőfoka. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Anyanyelvápolók Szövetsége 2008. évi anyanyelvi pályázata. 3. díj. 2009. június 4.

2008 - Bevezetés a társalgáselemzésbe. A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány „Tudomány az oktatásban" szakalapítványi pályázata. Budapest, 2008. szeptember 25.

Tudományos szakmai elismerések, díjak

2009 - A 2009. Év Kiemelkedő Szellemi Alkotása Díj. Pécsi Tudományegyetem. 2010. június 3.

Oktatói, kutatói, szakmai tevékenység, gyakorlat

Oktatott tárgyak:

A közvetlen emberi kommunikáció

Médiapszichológia

Műsorszerkesztés és műfajismeret

A nemek közötti társadalmi egyenlőtlenségek

Társasnyelvészet (szociolingvisztika)

Retorika és szóbeli kommunikációs gyakorlatok

Pszicholingvisztika

 

Kutatások:

2012-2016: Többnyelvű osztálytermi diskurzusok adatbázisa (TODA): korpuszépítés és -elemzés

(105487 OTKA pályázat)

Kutatásvezető: Bartha Csilla (ELTE)

2010-2014: Kognitív stilisztikai kutatások (81315 OTKA pályázat)

Kutatásvezető Dr. Tolcsvai Nagy Gábor (ELTE)

2005-2010: Retorika: MTA Miskolci Területi Bizottsága Nyelvtudományi munkabizottsága

Kutatásvezető: Adamik Tamás, Adamikné Jászó Anna

Téma: a Retorikai enciklopédia szócikkeinek megírása

2004-2005: Szövegértés: SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési (Educatio) Kht. programfejlesztő csoport

Kutatásvezető: Kerner Anna

Téma: az Ember a természetben műveltségterület szövegértési moduljainak kidolgozása az 5-6. évfolyamon

2004- Diskurzuselemzés, konverzációelemzés: egyéni kutatás - dialóguskutatás, a spontán élőbeszéd kutatása, a dialógus szövegtani jellemzői drámai művek és beszélt nyelvi társalgások alapján.

Válogatott publikációk jegyzéke:


 • A konfliktuskezelési és kommunikációs képességek fejlesztése a pedagógiai gyakorlatban. Magyartanítás. 2012. 53. évf. 1. sz. 9-23.
 • Text based cognitive linguistic research of spontaneous and planned conversations. In: Janka Teodóra Nagy; Zoltán Raffay; nIstván Béres; Rózsa Kurucz; Krisztina Jász (szerk.) ACTA SZEKSZARDIENSIUM. UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS, FACULTAS DE ILLYÉS GYULA NOMINATA Tom. XIII.: SCIENTIFIC PUBLICATIONS XIII. PTE IGYK. Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, 2011. pp. 123-134.
 • A deixis szerepe a nézőpont jelölésében. Magyar Nyelvőr. 2010. 134. évf. 4. szám. 436-452.
 • A dialógus szövegtani jellemzői. Pátria. Budapest. 2010.
 • Diskurzuselemzés, Konverzációelemzés, Dialógus, Tanári retorika, Médiaműfajok. (Szócikkek) In: Adamik Tamás (főszerk.): Retorikai lexikon. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2010.
 • A csoportkohézió erősítése verbális képességeket fejlesztő feladatok segítségével. Anyanyelv-pedagógia. 2010. 3. évf. 4. sz. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=288
 • Az interakciós kompetencia kialakulásának kezdetei. Képzés és Gyakorlat. 2010. 8. évf. 1. sz. 5-22.
 • A társalgás, mint a szocializáció első lépcsőfoka. In: Balázs Géza - Grétsy László (szerk.): Az anyanyelv az életemben. Válogatás az Oktatási és Kulturális Minisztérium anyanyelvi pályázataiból. Tinta Kiadó. Bp. 2009. 39-47.
 • Bevezetés a társalgáselemzésbe. Ad Librum Kiadó, Budapest. 2009. 200 old.
 • Konverzációelemzés és anyanyelvtanítás I-II. Anyanyelv-pedagógia. 2008. 1. évf. 2-3. sz. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=60
 • A redundancia mint a dialógus pragmatikai alakzata. Alkalmazott Nyelvtudomány. 2007. 7. évf. 1-2. sz. 57-74.
 • A „genderlektusokról" egy szociolingvisztikai diskurzuselemzés tükrében. Szociológiai Szemle. 2006. 16. évf. 4. sz. 41-59.
 • A dialógus mint különböző szövegek közötti párbeszéd. Magyar Nyelvőr. 2006. 130. évf. 1. szám. 73-83.

Tudományos közleményjegyzék (www.mtmt.hu)

Oktatott tárgyak jegyzéke (CooSpace)

utoljára frissítve: 2012. március 15. 08:35:38

« vissza