PTE-főoldal | ETR | CooSpace | Nappalis órarendek | Levelezős órarendek | Telefonkönyv | Levelezés | Facebook | Oldaltérkép | English | Deutsch

Pályázat szakmai gyakorlati ösztöndíjra

szerzõ: IGYK | 2015. szeptember 07. 07:56:55

Pályázati Kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága (továbbiakban DJKB) a 2015/2016-os tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésére.

Szakmai gyakorlati ösztöndíjra jogosult hallgató, aki államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben vesz részt.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb fél éves összefüggő gyakorlaton résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

A szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (továbbiakban: képzési hely) eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság legalább 30 km.

A pályázati kérelmet a DJKB-hoz, félévente az erre rendszeresített formanyomtatványon, papír alapon kell benyújtani. A formanyomtatvány elérhető a következő oldalon: Pályázati űrlap. A pályázat elbírálása a fentieken túl, a hallgató szociális körülményei alapján, a rendszeres szociális ösztöndíj elbírálására vonatkozó szabályok, illetve pontrendszer szerint történik. A pályázónak a szociális körülményei igazolásán túl a kérelemhez mellékelnie kell a szakmai gyakorlóhely igazolását. A pályázónak nem kell külön igazolnia a szociális helyzetére vonatkozó adatokat, amennyiben adott félévben a hallgató egyéb szociális juttatás iránti kérelmet nyújtott be, és ahhoz már csatolta a szükséges dokumentumokat. [TJSZ. 21/A. § (1)-(4) bek.]

Amennyiben a hallgató a 2015/2016-os tanév őszi szemeszterében rendszeres szociális ösztöndíjra pályázott, úgy az abban a pályázatban megadott szociális helyzet kerül figyelembe vételre.

Amennyiben a hallgató nem adott be rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot, úgy a következő dokumentumok csatolása kötelező:

a)      Szakmai gyakorlat pályázati űrlap formanyomtatvány, amely elérhető itt:

Pályázati űrlap

b)      A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete (Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás papír alapú űrlapja), valamint az ahhoz tartozó kitöltési útmutatóban meghatározott csatolandó dokumentumok. A formanyomtatványok a következő oldalakon érhetőek el:

http://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell/6mell_tjsz_2-2_szoctamurlap.pdf

http://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/6mell_mell/6mell_tjsz_2-2_szoctamurlapkitoltesiutmutato.pdf

A pályázatok benyújtási határideje 2015. szeptember 18

Szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

a)      államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz

részt, vagy

b)      tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon,

szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. [TJSZ. 2. § (1) g]

A pályázatot kérjük a PTE KPVK HÖK irodáján leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre: H-7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1

A pályázó által alá nem írt, késve leadott pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Szekszárd, 2015. szeptember 2.

Tóth Viktor

PTE KPVK DJKB elnök

« vissza